دفتر تلفن تحت شبکه

جهت حفظ و جمع آوری اطلاعات مشتریان، دفتر تلفن تحت شبکه با قابلیت های جستجوی راحت، گروه بندی و ... موجود می باشد