نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد

مشاهده حضور و غیاب لحظه ایی همه پرسنل اطلاع از ورود و خروج پرسنل توسط SMS صدور فیش حقوقی همه پرسنل در چند ثانیه ثبت درخواست های مرخصی و ... به صورت الکترونیک فرم استخدام تست هوش و شخصیت

مشاهده حضور غیاب لحظه ایی همه پرسنل

نرم افزار تحت شبکه آرمان به صورت دائمی به دستگاه حضور غیاب متصل بوده و هر یک از پرسنل می توانند حضور غیاب خود و همچنین مدیر می تواند حضور غیاب همه را به صورت لحظه ایی مشاهده نماید.


قیمت: تماس بگیرید

اطلاع از ورود و خروج پرسنل توسط SMS

در صورت نیاز حضور غیاب پرسنل به صورت لحظه ایی به مدیر و یا اشخاص مورد نظر SMS می شود


قیمت: تماس بگیرید

صدور فیش حقوقی همه پرسنل در چند ثانیه

با توجه به امکان تعریف ضرایب حقوق پرسنل و اتصال دائمی نرم افزار به دستگاه حضور و غیاب، صدور فیش حقوق به صورت لحظه ایی و بدون نیاز به محاسبات انجام می گردد.


قیمت: تماس بگیرید

ثبت درخواست های مرخصی به صورت الکترونیک

به جای استفاده از برگه، امکان ثبت درخواست های مرخصی، ماموریت و اضافه کاری برای پرسنل میسر می باشد و با تایید مدیریت در سیستم حضور غیاب ثبت می گردد.


قیمت: تماس بگیرید

فرم استخدام

به جای استفاده از فرم کاغذی، امکان تکمیل فرم استخدام توسط متقاضیان به اشتغال در نرم افزار میسر می باشد. امکان جستجو، امتیازدهی و ثبت نتیجه در فرم های ذخیره شده موجود می باشد.


قیمت: تماس بگیرید

تست هوش و شخصیت

تست هوش و شخصیت جهت ارزیابی متقاضی موجود می باشد.


قیمت: تماس بگیرید