نرم افزار مدیریت و پیگیری کارها

دسته بندی کارها

جهت فراموش نشدن و پیگیری منظم کارها فعالیت ها را می توانید در این سیستم ثبت کرده و در صورت نیاز دسته بندی نمایید.


قیمت: تماس بگیرید

ایجاد آلارم

می توانید برای یادآوری و فراموش نکردن انجام کار برای فعالیت مورد نظر آلارم تنظیم کرد. آلارم می تواند بر روی مانیتور، توسط SMS و همچنین ارسال ایمیل باشد.


قیمت: تماس بگیرید

آلارم های دوره ای

جهت یادآوری فعالیت های تکراری می توانید از آلارم های روزانه، هفتگی، ماهانه و ... استفاده کنید.


قیمت: تماس بگیرید

تعریف فرایند کارها

در صورت مرحله ای بودن کار مورد نظر با تعریف فلوچارت، سیستم می تواند به ترتیب به پرسنل فعالیت ها را ارجاع دهید. همچنین مشتری از روند انجام کار مطلع می گردد.


قیمت: تماس بگیرید

ارجاع کار

می توانید در صورت نیاز فعالیت های مورد نظر را به پرسنل ارجاع داد.


قیمت: تماس بگیرید

پیگیری و تایید کارهای پرسنل

در صورتی که پرسنلی فعالیت خود را انجام دهد برای مدیریت آلارم ظاهر شده و مدیر میتواند انجام و یا عدم انجام آن را بررسی کرده و در صورت نیاز فعالیت را مجدداً به پرسنل ارجاع دهد.


قیمت: تماس بگیرید