نرم افزار امتیازدهی به مشتریان

تعریف کارت برای مشتریان

به مشتریان وارد شده در دفتر تلفن کارت اختصاص داده و آن ها را جهت حفظ و ترغیب به خرید بیشتر وارد سیستم امتیازدهی نمایید.


قیمت: تماس بگیرید

ثبت خرید جهت افزایش امتیاز کارت

با ثبت هر خرید برای مشتری امتیاز کارت طبق ضریب تعریف شده تغییر می یابد.


قیمت: تماس بگیرید

اطلاع مشتری از امتیازهای خود توسط SMS

با تغییر امتیاز کارت وضعیت امتیاز به مشتری SMS می گردد.


قیمت: تماس بگیرید

گزارش های امتیازها

در هر لحظه می توانید از امتیازهای کسب شده توسط مشتریان گزارش بگیرید.


قیمت: تماس بگیرید

کارت اشتراکی

جهت ترغیب به خریدهای گروهی مانند شرکت ها، خانواده ها و دوستان می توان کارت های اشتراکی صادر نمود.


قیمت: تماس بگیرید

لینک به وب سایت

جهت نمایش امتیازها به مشتریان بر روی سایت و همچنین نحوه استفاده از امتیاز قابلیت لینک نرم افزار با سایت شما موجود می باشد.


قیمت: تماس بگیرید