کارت ویزیت

نمونه کارها

(MAHSA SAJJADI (manager

(MAHSA SAJJADI (manager

طراحی کارت ویزیت از جنس P.V.C
(.Z.I.S (sane rooy zanjan Co

(.Z.I.S (sane rooy zanjan Co

طراحی کارت ویزیت از جنس P.V.C
شرکت پردیس تجارت تایماز

شرکت پردیس تجارت تایماز

طراحی کارت ویزیت از جنس P.V.C
کاسیکو (KASIKO)

کاسیکو (KASIKO)

طراحی کارت ویزیت از جنس P.V.C
پاسارگاد فلز خاورمیانه

پاسارگاد فلز خاورمیانه

طراحی کارت ویزیت از جنس P.V.C
کیش ایر (Kish Air)

کیش ایر (Kish Air)

طراحی کارت ویزیت از جنس P.V.C
دفتر مهندسی فردوس هشتم

دفتر مهندسی فردوس هشتم

طراحی کارت ویزیت از جنس P.V.C