کارت شناسایی و پرسنلی

نمونه کارها

صفحه بعد
کارت شناسایی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کارت شناسایی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
کارت شناسایی صنایع زرین نمای کاسپین

کارت شناسایی صنایع زرین نمای کاسپین

صنایع زرین نمای کاسپین
کارت شناسایی موسسه پژوهشی فرهنگ و دانش

کارت شناسایی موسسه پژوهشی فرهنگ و دانش

موسسه پژوهشی فرهنگ و دانش
کارت شناسایی مهندسین مشاور ساخت آزما

کارت شناسایی مهندسین مشاور ساخت آزما

مهندسین مشاور ساخت آزما
کارت شناسایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

کارت شناسایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
کارت عضویت انجمن علوم اعصاب ایران

کارت عضویت انجمن علوم اعصاب ایران

انجمن علوم اعصاب ایران
کارت شناسایی اطلاعات نوین سبز تهران

کارت شناسایی اطلاعات نوین سبز تهران

شرکت اطلاعات نوین سبز تهران
 کارت شناسایی  مهندسین مشاور زمین کاوان یاقوت کویر

کارت شناسایی مهندسین مشاور زمین کاوان یاقوت کویر

شرکت مهندسین مشاور زمین کاوان یاقوت کویر
کارت شناسایی پترو کاریز امید کیش

کارت شناسایی پترو کاریز امید کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش
کارت شناسایی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

کارت شناسایی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
کارت شناسایی پژوهشگاه علوم و حیاتی معارج

کارت شناسایی پژوهشگاه علوم و حیاتی معارج

پژوهشگاه علوم و حیاتی معارج
کارت شناسایی مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

کارت شناسایی مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته
کارت شناسایی تجهیزات پزشکی پیشرفته

کارت شناسایی تجهیزات پزشکی پیشرفته

تجهیزات پزشکی پیشرفته
کارت شناسایی شرکت هلیکوپتری البرز وزین کیش

کارت شناسایی شرکت هلیکوپتری البرز وزین کیش

شرکت هلیکوپتری البرز وزین کیش
کارت شناسایی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

کارت شناسایی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور